Стажування викладачів

Викладачі кафедри постійно підвищують свою професійну кваліфікацію шляхом проходження стажування. З метою формування і закріплення на практиці професійних компетенцій і компетентностей, здобутих у результаті теоретичної підготовки, засвоєння кращого вітчизняного та зарубіжного досвіду, формування
особистісних якостей для виконання професійних завдань на новому, більш високому якісному рівні  викладачі кафедри проходять стажування в Інституті української мови НАН України, Інституті мовознавства ім.О.Потебні НАН України, українських та закордонних ЗВО.

Щомісяця кафедра проводить навчально-методичний семінар, на якому обговорюються питання методики викладання у ЗВО, шляхи підвищення кваліфікації викладачів. Це дає можливість орієнтуватися в
сучасних наукових тенденціях, ознайомлюватися з досвідом колег, новітніми розробками у сфері педагогічних наук та інноваційних освітніх технологій. Для підвищення кваліфікації викладачів проводяться також  відкриті та показові заняття відповідно до графіка.