Кадровий склад

Литвинська Світлана Віталіївна

Завідувач кафедри української мови та культури, кандидат філологічних наук, доцент. Закінчила 1993 року Київський національний університет імені Тараса Шевченка.  2008 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Драматургія О. Коломійця: проблематика і поетика». 

Сфера наукових зацікавлень: документознавство, термінологія, науковий дискурс, соціальні комунікації.

Профіль Scopus:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57224100372

Профіль Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=vQT8biYAAAAJ&hl=uk

Профіль ORCID:

orcid.org/0000-0002-5761-5124

Профіль ResearchGate:

https://www.researchgate.net/profile/Lytvynska_Svitlana

Профіль на сайті НТБ НАУ:

http://lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=10602

Профіль у репозитарії НАУ:

https://dspace.nau.edu.ua/handle/NAU/50949

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Значення творчості Олексія Коломійця в літературно-мистецькому процесі (60-ті рр. ХХ ст.). Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. пр.  Київ: НАУ, 2017. Вип. 35. С. 79–84.

 2. State Aviation Administration of Ukraine Website as a source of information about flight safety.

  Congress Aviation in the ХХІ-st Century: Proceedings of the Eighth World: Safety in Aviation and Space Technologies. 10–12 October, 2018. Kyiv: NAU, 2018. P. 13.3.71 – 13.3.74.

 3. Соціальні мережі «Facebook», «Twitter» та «Instagram» як сучасні канали соціальної комунікації. Інформація та соціум: матеріали IIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 04 черв. 2018 р.). Вінниця: ДонНУ, 2018. С. 37–38.
 4. Мультимедійні технології в процесі підготовки фахівців у галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Соціум. Документ. Комунікація: зб. наук. праць. Серія: Історичні науки. Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я.М. 2019. Вип. 6. С. 117–137. 
 5. Діалектизми у творчості прозаїка Леоніда Куліша. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. пр.  Київ: НАУ, 2019. Вип. 39. С. 30–35.

 6. Лінгвістичні основи документознавства. Навчальний посібник. Київ: Талком, 2020. 128 с.
 7. Документаційне забезпечення господарчо-договірної діяльності в авіаційній галузі . Бібліотекознавство. Документологія. Інформологія.  2020.  № 1. С. 57–64.

 8. Історія української державності та культури. Словник основних понять. Навчально-методичний посібник. Київ: НАУ, 2021. 56 с.

 9. Мовна підготовка іноземних студентів: вивчення кличного відмінка. Світові виміри освітніх тенденцій: зб. наук. пр. Київ: НАУ, 2021. С. 84–86.
 10. Мовні помилки в термінологічних стандартах (на прикладі ДСТУ 3017:2015 «Інформація та документація. Видання. Основні види.Терміни та визначення понять»). Термінологічний вісник. 2021. Вип.6. С.68-76.
 11. Порушення мовних норм у термінологічних стандартах (на прикладі ДСТУ 3294-95 «Маркетинг. Терміни та визначення основних понять»). Мова: класичне – модерне – постмодерне. 2021. Вип. 7. С. 92–106.
 12. Ділова українська мов: навчальний посібник. К.: НАУ, 2021. 128 с.

Добровольська Людмила Анатоліївна

Старший викладач кафедри української мови та культури. Закінчила 1978 року Київський державний університет імені Тараса Шевченка. 2004 року присвоєно вчене звання доцента Національного авіаційного університету.

Сфера наукових зацікавлень: термінологія, діалектологія, історія української мови, методика викладання української мови в ЗВО.

Профіль GoogleScholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=rySFxq0AAAAJ&hl=uk&oi=sra

Профіль ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-9702-0539

ПрофільResearchGate:

https://www.researchgate.net/profile/Ludmila-Dobrovolska

Профіль на сайті НТБ НАУ:

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=10594

Профіль у репозитарії НАУ:

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/34357

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

1. Українсько-російсько-англійський словник-довідник основних бібліографічних термінів. К.: НАУ, 2015. 54 с.
2. Перші вітчизняні друковані бібліографічні пам’ятки як важливе джерело документальної пам’яті України. Вісник книжкової палати. 2016. № 2 (235).С.16-18.
3. Extracurricular activities and students’ communication. European Conference on Education and Applied Psychology. 14th International scientific conference 15th February, 2017. Vienna: «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2017. P. 4-10.
4. Українська авіаційна термінологія: проблеми формування та функціонування. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. 2017. Вип. 35. С. 5-9.
5. Історико- семантичний шлях іменника гривна. Наукова думка сучасності та майбутнього: ХІІ Всеукраїнська практично-пізнавальна конференція. Дніпро, 2018. С. 68–70.

6. Метафоризація як ефективний спосіб увиразнення наукового тексту. Актуальні питання гуманітарних наук: мiжвуз. зб. наук. праць. Дрогобич: Дрогобицький держ. пед. ун-т iм. I. Франка, 2019. Вип. 23. Т. 3. С. 33–37.
7. Українська мова. Практикум для студентів усіх спеціальностей. Київ: НАУ, 2020. 84 с.
8. Ділова українська мова: методичні рекомендації до самостійної роботи. К. : НАУ, 2021. 48 с.
9. Міфи у творчості Лесі Українки і міфотворчість сучасних мас-медіа. Scientific Collection «InterConf», (84): with the Proceedings of the 5 th International Scientific and Practical Conference «Theory and Practice of Science: Key Aspects» (November 7-8, 2021). Rome, Italy: Dana, 2021. P.190-197.
10. Історія дослідження прикрас у міфології та фольклорі. The scientific heritage (2021). VOL 3, 75. P. 3–6. DOI: 10.24412/9215-0365-2021-75-3-3-5.
11. Методи формування пізнавального інтересу у здобувачів вищої освіти. European scientific discussions. Abstracts of the |V International scientific and practical conference. Potere della ragione Editore. Rome, Italy, 2021. Pp. 300-307.
12. Український молодіжний сленг. Theoretical and practical scientific achievements: research and results of their implementation: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (February 12, 2021). Pisa, Italian Republic: NGO European Scientific Platform. Vol. 3. Pp. 51–54.
13. Діалектизм у сучасній художній літературі: трансформація стилістичних функцій (на матеріалі творів Ю.Винничука). Збірник матеріалів конференції “Філологічні науки, міжкультурна комунікація та перекладознавство: теоретичні та практичні аспекти” (26–27 лютого 2021 р.). Венеція, 2021. С.23-25.

Дячук Тетяна Миронівна

Доцент кафедри української мови та культури, кандидат філологічних наук, доцент. Закінчила 1993 року Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 2003 року захистила кандидатську дисертацію на тему: “Українська соціально-економічна термінологія: становлення і кодифікація”.

Сфера наукових зацікавлень: термінологія, культура мови, історія української мови, наукова комунікація.

Профіль GoogleScholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=AAnOQIwAAAAJ

Профіль ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-8680-3765 (наразі не актуальний)

Актуальний: https://orcid.org/0000-0003-0268-1236 

Профіль ResearchGate:

https://www.researchgate.net/profile/Tetjana-Djachuk

Профіль на сайті НТБ НАУ:

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=10593

Профіль у репозитарії НАУ:

https://dspace.nau.edu.ua/handle/NAU/14724

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Українська соціально-економічна термінологія: становлення і кодифікація: дис. канд. філол. наук: 10.02.01 / Т.М. Дячук; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. К., 2003. 259 с. URL: https://uu.edu.ua/upload/universitet/Osobisti_zdobutki/Zahist_disertaciy_A_Z/Dyachuk.doc
 2. Дячук Т. М. Роль мови корінного етносу під час війни. Мова та культура у просторі новітніх технологій : матеріали VI Міжнародної наукової конференції, м. Київ, 23 березня 2023 р./ Національний авіаційний університет, факультет лінгвістики та соціальнихкомунікацій, кафедра української мови та культури. За заг. ред. С. В.Литвинської, А. В. Сібрук. Київ : Талком, 2023. С.33-35. 131 с.
 3. Дячук Т., Литвинська С., Сенчило-Татліліоґлу Н. Мовотворчість українського народу сьогодні (на прикладі назв актуальних понять). Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, В. Ільницький, І. Зимомря]. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2022. Вип. 57. Том 1.  С.216-221. http://www.aphn-journal.in.ua/archive/57_2022/part_1/31.pdf.
 4. Дячук Т. М., Онуфрійчук Г. І., Стецик Х. М. Системна організація авіаційної термінології як чинник її уніфікації та стандартизації AVIATION IN THE XXI-st CENTURY National Aviation University. September 28, 2022 – September 30, 2022.
 5. Ділова українська мова: практикум / уклад.: С.В. Литвинська, Т.М. Дячук, Х.М. Стецик, Г.І. Онуфрійчук, Л.А. Добровольська. Київ: НАУ, 2022. 83 с. https://dspace.nau.edu.ua/handle/NAU/56642
 6. Дячук Т., Собуцька О. Функціонування ненормативної лексики у професійній комунікації (на прикладі мовлення компʼютерників). ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки. Гуманітарні науки: тези доповідей ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених : [у 2-х т.]. Т. 2 (м. Київ, 04-07 квітня 2023 р.) / [ред. кол. :  Н. В. Ладогубець, А. М. Кокарєва та ін.]; Національний авіаційний університет. Київ : НАУ, 2023. С. 260-261. 436 https://nau.edu.ua/site/variables/docs/docsmenu/studnauka/polit2023
 7. Сенчило-Татліліоґлу Н. О., Литвинська С. В., Дячук Т. М. Від малюнка до інтерактивності: дитяча книга на початку ХХІ століття. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, В. Ільницький, І. Зимомря]. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2022.  Вип. 50. С. 208–214. – фаховому виданні. http://www.aphn-journal.in.ua/archive/50_2022/32.pdf” \t “_blank” 
 8. Дячук Т. М. Новітні мовознавчі напрями та їх назви в аспекті впорядкування. Філологічні науки в умовах сучасних трансформаційних процесів. 12-13 листоп. 2021. Львів. С. 74– 76.  https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56836 

 

 1. Tetyana Dyachuk, Ludmila Dobrovolska, Nadiya Senchylo The significance of linguistic component for the efficient training of future specialists in the aviation industry// Proceeding of The Eighth World Congress “AVIATION IN THE XXI-st CENTURY – Safety in aviation and space technology” (title),  NAU; Seрtember 28-29, 13.1.36-13.1.39.
 2. Дячук Т.М., Бурлакова І. В., Швед О. В. Абревіатури термінополя “безпека авіації” як вияв універсальної тенденції до економії засобів вербального вираження, їхня класифікація та характеристика АВІА-2017: ХIІI Міжнародна науково-технічна конференція,  19-21 квітня 2017. – К.: НАУ, 2017.
 3. Дячук Т.М., Бурлакова І.В. Словотвірний потенціал іншомовних терміноелементів як чинник оптимізації авіаційного дискурсу// Авіаційна та екстримальна психологія у контексті технологічних досягнень: Збірник наукових праць. 25-26 травня 2017. К.: Аграр Медіа Груп, 2017. 317с.С.55-58. https://scholar.google.com.ua/citations?user=AAnOQIwAAAAJ&hl=uk.
 1. Лінгвістичні основи документознавства: Методичні рекомендації до самостійної роботи / Уклад. : І.В. Бурлакова, Т.М. Дячук, С.В. Литвинська. – К.: НАУ, 2017. – 70с.
 1. Dyachuk Т., Burlakova I., Shved O. Economy of term formal structure as a means to laconic speech of professionals in aviation sphere // PROCEEDINGS THE SEVENTH WORLD CONGRESS “AVIATION IN THE XXI-st CENTURY” Safety in Aviation and Space Technologies.— NAU; September 19-21, 2016. P. 9.60-9.64.
 1. Дячук Т.М., Бурлакова І. В., Верхулевська Л. Ф. Стан і перспективи розвитку сучасної української авіаційної термінографії// Термінологічний вісник:  Збірник наукових праць [відп. ред. В. Л. Іващенко]. К. : Інститут української мови НАНУ, 2015. Вип. 3(1). 204с. С. 125 – 134.   http://nbuv.gov.ua/UJRN/terv_2015_3%281%29__15
 1. Українська мова (за професійним спрямуванням) : методичні рекомендації для самостійної роботи студентів / уклад. : І. В. Бурлакова, Л.Ф. Верхулевська, Т. М. Дячук, Н. О. Щур . К. : НАУ, 2014. 64 с.
 1. Дячук Т.М., Федорець А. Д. Лексеми з негативним емоційним компонентом у соціальних мережах. Шістдесят дев’яті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки /28-29.10.2022/ Секція 8. Філол. науки. http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-4109.      
 1. Дячук Т. М., Гаркавенко В. А. До витоків становлення української наукової мови. Problems of science and practice, tasks and ways to solve them. Proceedings of the ХХ International Scientific and Practical Conference. Warsaw, Poland. Pp. 24-26. URL:. https://isg-konf.com/problems-of-science-and-practice-tasks-and-ways-to-solve-them-two Available at: DOI: 0.46299/ISG.2022.1.20
 1. Дячук Т., Юрченко М.М. Роль метафори у формуванні української авіаційної термінології. Політ. Сучасні проблеми науки : зб. наук. матеріалів ХХІ Міжнародної наук.-прак. Конф. м. Київ. К.:  НАУ, 2021. 148 с.
 1. Дячук Т. Явище омонімії та його вивчення студентами-іноземцями. Світові виміри освітніх тенденцій: науково-методичні проблеми підготовки іноземних громадян: Матеріали ХІV  Міжнародної науково-практичної конференції. м. Київ, 23 квітня 2021. К. :   НАУ, 2021. 135 с. С.82-84. http://imco.nau.edu.ua     
 2. Дячук Т. М. Основні тенденції становлення української наукової мови сьогодні / Т. М. Дячук // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : зб. наук. праць. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2005. – Вип.11. – С.61-69. У фаховому виданні (одноосібно).
 3. Українська мова в перекладознавчому аспекті: методичні рекомендації до самостійної роботи. К. : НАУ, 2018. 50 с.
 4. Авторські новотвори як джерело збагачення літературної мови та професійної лексики. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. Збірник наукових праць. Вип. 38. 2018. С. 10-15.
 5. Проблема суржику в українській мові. Весняні наукові читання – 2019, ХХІХ Міжнародна науково- практична інтернет-конференція. м. Вінниця, 15 квітня 2019 р. Ч.4. с.100. С. 77-79.
 6. Структурно-семантичні типи інновацій у мові сучасних ЗМІ. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. Збірник наукових праць. Вип. 41. 2020. С.12-17.
 7. Проблема багатозначності в термінології (на прикладі соціально-економічної термінолексики). Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. Збірник наукових праць. Вип.40. 2020.
  С.10-15.
 8. Деякі нормативні тенденції в сучасній українській літературній мові. Мова та культура у просторі новітніх
  технологій: проблеми сучасної комунікації: матеріали V Міжнародної наукової конференції. м. Київ, 16 квітня 2020. К. : Талком, 2020. 134 с. С.50-52.
 9. Структурні типи авіаційних термінів. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Вип. 36. 2021. 254 с. С. 75-90.
 10. Ділова українська мова: методичні рекомендації до самостійної роботи К.: НАУ, 2021. 48.

Кошетар Уляна Петрівна

Доцент кафедри української мови та культури, кандидат історичних наук, доцент. Закінчила 1991 року Київський педагогічний університет ім. М. Горького. 2008 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Роль Української греко-католицької церкви у формуванні галицького консерватизму».

Сфера наукових зацікавлень: філософія історії, історія релігії, філософія психології, медіакультура.

Профіль Scopus:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57212389853

Профіль Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=yXuYPgwAAAAJ

Профіль ORCID: 

https://orcid.org/0000-0001-7713-1576

Профіль ResearchGate: 

https://www.researchgate.net/profile/Ulana-Kosetar

Профіль на сайті НТБ НАУ:

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=10742

Профіль у репозитарії НАУ:

https://dspace.nau.edu.ua/handle/NAU/29592

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Суспільно-політичні та християнські виміри галицького консерватизму (1899-1939 рр.): монографія. Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. К. : ДАКККіМ, 2008. 215 с.
 2. Концепція духовності у філософській спадщині С.Б.Кримського. Вісник національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. праць. К.: НАУ, 2016. № 2 (20). С. 102-105.
 3.  Філософський аналіз сутнісних рис радикальної (критичної) педагогіки. Вісник національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. праць. К.: НАУ, 2017. № 2 (26). С. 90-92.
 4. Трансдисциплінарність як аспект освіти інформаційного суспільства (філософський аналіз). Вісник національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. праць. К.: НАУ, 2018. № 1 (27). С. 102-104.
 5. Аспекти феномену страху в релігійній екзистенції. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. пр. Вип. 2 (28). К.: НАУ, 2018. С.63-66.
 6. Самоідентифікація локальних цивілізацій в умовах глобальних соціальних змін. Світове господарство та міжнародні економічні відносини : сучасні трансформації та перспективи розвитку: колективна монографія / за редакцією Мізюк С. Г. К. Видавничий дім «Кондор», 2019. 392 с. С. 295-304.
 7. Аспекти феномену «розриву» в філософській концепції С.Жижека. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. пр. Вип. 1 (29). К.: НАУ, 2019. С.45-49.
 8. Ideas of the cosmism philosophy natural-scientific direction within media space and social-economic space. Innovative Technologies in Environmental Science and Education (ITESE-2019). E3S Web of Conferences. 2019.
  Volume 135. 04035.
 9. Social atomization as a phenomenon of information society Trends and prospectsfor the world economy and international economic relations: Collectivemonograph/ Edited by Walery Okulicz-Kozaryn Czestochowa: Polskie towarzystwo ekonomizne, 2020. P. 17–35.
 10. Social and economic aspects of the formation of environmental consciousness. E3S Web of Conferences,
  2021. Vol. 110. 10033.

Онуфрійчук Ганна Іванівна

Доцент кафедри української мови та культури, кандидат філологічних наук. Закінчила  2010 року Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. 2017 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Лінгвокультуринй потенціал української етнофразеології: асоціативне поле «ЛЮДИНА В КОЛІ ІНШИХ ІСТОТ»».

Сфера наукових зацікавлень: термінологія, етнолінгвістика, етнофразеологія, дослідження фразеологічних сполук на позначення тваринного світу з використанням новітніх методів та прийомів.

Профіль Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=kQjjfl4AAAAJ

Профіль ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-7589-4411

Профіль на сайті НТБ НАУ:

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11787

Профіль у репозитарії НАУ:

https://dspace.nau.edu.ua/handle/NAU/29642

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

1. Внутрішня форма етнофразеологізмів як сталих мовних одиниць. Гуманітарна
освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. Наук. праць. Київ: Університет
«Україна», 2013. Вип.27. С. 178-184.
2. Сакральність етнофразеології як об’єкт наукового дослідження. Науковй вісник
Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 659. Романо-слов’янський
дискурс. Чернівці:Чернівецький нац. ун-т, 2013. С. 94-96.
3. Образна опозиція «ПЕС – ЛЮДИНА» в українській етнофразеології. Мова і
культура (Науковий журнал). Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. Вип. 17. Т. ІІ
(170). С. 316 – 321.
4. Символьна пара «ЛЮДИНА – КІНЬ» в українській етнофразеології. Науковий
часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №8. Філологічні науки (мовознавство).
Випуск 6: зб. Наукових праць / Відп. редактор. О. І. Леута, С. В. Шевчук. Київ: Вид-во
НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. С. 157 – 160.
5. Фразеологія у контексті етнолінгвістичних досліджень. Українська мова та
культура у загальнослов’янському контексті: здобутки та перспективи: тези доповідей
Міжнародної наук. конференції, 27–28 лютого 2014 р. Київ: Університет «Україна», 2014.
С.43–46.

6. Біполярна опозиція «ЛЮДИНА – КІТ (КІШКА)» в українській етнофразеології.
Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка:
Філологічні науки. Випуск 38. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2015. С. 253 – 256.
7. Людина в українській етнофразеології: біполярна опозиція «ЛЮДИНА –
ТВАРИНА». Мовознавство: Науково-теоретичний журнал. 2015. № 5. С. 67 – 74.
8. Символьні характеристики української етнофразеології: біполярна пара «ЛЮДИНА
– ТВАРИНА». Studia Ucrainica Varsoviensia 4 / [redaktor naczelny dr hab. Irena Mytnik].
Warszawa, 2016. С. 207 – 216.
9. O. Shved, H. Onufriichuk, Peculiarities of phraseological units forming in aviation sphere PROCEEDINGS THE SEVENTH WORLD CONGRESS «AVIATION IN THE XXI-st
CENTURY» Safety in Aviation and Space Technologies. NAU; September 19-21, 2016. P.9.64-
9.67.
10. Символ коня в українській етнофразеології. Національна ідентичність в мові і
культурі: збірник наукових праць / за заг. ред. А. Г. Гудманяна, О. Г. Шостак. Київ:
Талком, 2017. С. 291-294
11.  Асоціативні паралелі біполярної пари «ЛЮДИНА / КОМАХА» в українській етнофразеології. Актуальні питання гуманітарних
наук: мiжвуз. зб. наук. праць. Дорогобич: Дрогобицького держ. пед. ун-т iм. I. Франка,
2021. Вип. 35. Т. 4. С. 116-121.
12.  Фауносимволіка народного мовлення: асоціативні паралелі. Актуальні проблеми філології та перекладознавства: зб. наук. праць. Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2021. Вип. 21. С. 152-157.
13. Образність етнофразеологізмів. Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори
розвитку: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 29–30 січня 2021 року.
Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2021. Ч. 1. С.
44-46.
14. Фразеологічне багатство сучасної правової науки. Theoretical and practical scientific achievements: research and results of their implementation: collection of scientific papers «SCIENTIA» with
Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 3), February 12, 2021. Pisa, Italian Republic: NGO European Scientific Platform. P. 58-59.
15. Українська мова. Практикум для студентів усіх спеціальностей. Київ: НАУ, 2020. 84 с.
16. Ділова українська мов: навчальний посібник. К.: НАУ, 2021. 128 с.
17.  Символічні об’єкти етнофразеологізмів. International scientific and
practical conference «Philological sciences and translation studies: European potential»:
conference proceedings, July 9-10, 2021. Wloclawek: «Baltija Publishing», 2021. P.201-203.

Приходько Оксана Юріївна

Доцент кафедри української мови та культури, кандидат педагогічних наук, доцент. Закінчила 1995 року Рівненський державний педагогічний інститут. 2000 року захистила кандидатську дисертацію за темою «Вивчення української літератури в школі у контексті літератур західних і східних слов’ян».

Сфера наукових зацікавлень: інтермедіальний аналіз, non-fiction як метажанр, інноваційні освітні технології, неформальна освіта, ключові компетентності, Нова українська школа, Мала академія наук.

Профіль ResearcherID:

https://publons.com/researcher/1772875/oksana-prykhodko/

Профіль Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=OdUJp6QAAAAJ

Профіль ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-9441-4196

Профіль ResearchGate:

https://www.researchgate.net/profile/Oksana-Prihodko

Профіль на сайті НТБ НАУ:

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11229

Профіль у репозитарії НАУ:

https://dspace.nau.edu.ua/handle/NAU/29381

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

1. Учнівське дослідження як засіб формування культуромовної особистості. Збірник
матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Культуромовна
особистість фахівця у ХХІ столітті» (м. Суми, 7 грудня 2017 року). Суми :
Видавництво Сум ДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. Вип. 1. – С. 83-91.

2. Принципи інтеґрації ключових компетентностей у концепції Нової української
школи (на матеріалі мовно-літературної освітньої галузі). Збірник наукових праць
«Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти :
Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету».Рівне :
РДГУ, 2017. Вип. 15 (58). С. 123-127.

3. Професійний розвиток вчителя української мови та літератури в умовах реалізації
Концепції педагогічної освіти. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної
конференції «Культуромовна особистість фахівця у ХХІ столітті» (м. Суми, 6-7
грудня 2018 року). Суми: Видавництво Сум ДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. Вип. 2.
С. 35 – 40.

4. Підручник із української літератури у проекції на Нову українську школу. Збірник
наукових праць «Проблеми сучасного підручника». Київ: Педагогічна думка, 2019.
Вип. 22. С. 238-249.

5. Професіограма вчителя української мови й літератури в контексті Нової
української школи. Дивослово. 2019. № 2 (743). С. 15–21.

6. Жанрові особливості літератури факту на прикладі повісті Г. Хоткевича «Тарас
Шевченко». Research of different directions of development of philological sciences in
Ukraine and EU: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференці
(Romania, Baia Mare, Технічний університет Клуж-Напока, 20-21 вересня 2019 р.).
Baia Mare, Romania, 2019. С. 91-94.

7. Метод проєктів як технологія інноваційного викладання української мови у вищій школі.
Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького
державного педагогічного університету імені Івана Франка «Актуальні питання
гуманітарних наук». Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 27. С.
165-168.

8. Нон-фікшн, література факту, документальна література : до проблеми жанру
Збірник наукових праць «Актуальні проблеми літературознавчої термінології».
Рівне : РДГУ, 2020. Вип.3. С. 91-94.

9. Науково-дослідницька робота учня-члена МАН в умовах цифровізації освітнього
простору. Збірник наукових праць «Актуальні проблеми в системі освіти:
загальноосвітній заклад середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад
вищої освіти». Київ : НАУ, 2021. Вип. 1. С. 208-211. URL:
https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/APSE/article/view/15867

10. Драматична поема Лесі Українки «На полі крові як об’єкт сценічної інтерпретації:
інтермедіальний аналіз. Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
«Актуальні питання гуманітарних наук». Дрогобич : Видавничий дім
«Гельветика», 2021. Вип. 42. С. 116-120.

Сенчило-Татліліоґлу Надія Олексіївна

Доцент кафедри української мови та культури, кандидат філологічних наук. Закінчила 2007 року Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 2013 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Турецька соціальна новела першої половини ХХ ст.: жанрові особливості, типологія героїв».

Сфера наукових зацікавлень: національна культура, порівняльне літературознавство, турецька література, термінологія, соціальні комунікації.

Профіль Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=B0ZlcCMAAAAJ&hl=ru

Профіль ORCID:

https://orcid.org/0000-0001-9196-7118

Профіль ResearchGate:

https://www.researchgate.net/profile/Nadiya_Senchylo/research

Профіль на сайті НТБ НАУ:

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11789

Профіль у репозитарії НАУ:

http://dspace.nau.edu.ua/browse?type=author&value=Сенчило%2C+Надія+Олексіївна

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

1. Соцреалістичні мотиви у творчості турецьких поетів початку XX століття (на
матеріалі перекладів П. Тичини). Україна–Туреччина: історія культурних
зв’язків та співробітництво на сучасному етапі : зб. наук. пр. Київ : Видавничо-
поліграфічний центр „Київський університет”. 2011. С. 178–185.
2. Еволюція героя у турецькій соціальній новелі 20-50-х років XX століття. Вісник
Львівського університету. Серія іноземні мови: Зб. наук. праць. Львів: Львівський
національний університет імені Івана Франка. 2012. Вип 20 (Ч 2). С. 109–115.
3. Антеїстичні інтенції у новелах О. Кобилянської та С. Коджагьоза. Гуманітарна
освіта в технічних вищих навчальних закладах. Київ : 2015. №31. С. 214-222.
4. Ukraynalı ve Türk Realist Yazarların Hikayelerinde Kadın Karakterlerinin Tipolojisi.
Uluslarası Canik Sempozyumu «Geçmişten Günümüze Şehir ve Kadın» (01-03 Nisan
2016). Samsun : 2016. C.I. s. 217–223.
5. Ukrayna ve Türk Edebiyatları: İletişim ve Karşılıklı Etkileşim. IV. Uluslararası Türk
Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, 26-28 Nisan 2017. Niğde. 2017. C.І., s. 591-598.
6. Cultural Patterns of Behavior of Characters in Turkish and Ukrainian Folk Tales. 4 th
International Regional Development Conference, 21-23 september 2017 (Tunceli /
Turkey), Malatya. 2017. C. I. p. 1061-1066.

7. Історія та культура України: методичні рекомендації для самостійної роботи
студентів усіх галузей знань та спеціальностей. Київ : НАУ, 2017. 56 с.

8. Історія та культура України. Практикум для студентів усіх галузей знань та
спеціальностей. Київ : НАУ, 2018. 52 с.
9. Порівняльний аналіз поетики та мотивів в українських та турецьких народних
казках. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. Київ : 2018. №37. С. 133-139.
10. Повідомлення про міграцію і переселенців в Інтернет-ЗМІ: особливості масмедійного
дискурсу. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. Київ : 2018.
№38. С. 31-36. DOI: 10.18372/2520-6818.38.13294
11. Порівняльний аналіз персонажів українських та турецьких народних казок.
Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. 2019. №40. С.
81-86. DOI: 10.18372/2520-6818.40.14264

12. Türkiye İle Ukrayna Arasindaki Kültürel ve Edebi İlişkilerde Çevirinin Rolü. II.
Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu. Tam metın kıtabı. Van : 2020.
P. 543–550. (e-ISBN: 978-975-7616-75-7).
13. Культура і комунікація: перманентність та симбіоз в історичній ретроспективі.
Соціальні комунікації інформаційного суспільства: теоретичні та прикладні
аспекти: монографія. Київ : Талком, 2020. С. 28-65. http://doi.org/10.18372/42479
14. Dijitalleşme çağinda çocuk kitaplarinin dekorasyon özellikleri (Ukrayna ve Türkiye
çocuk edebiyati resimli yayinlari örneğinde). 8. Uluslararası çocuk ve gençlik edebiyatı
sempozyumu bildiriler. İstanbul. Akademi Ajans Matbaa. 2021. P. 54-65. ISBN: 978-
605-70071-2-4.

15. Історія української державності та культури. Словник основних понять : навч.-
метод. посібник / уклад. : С. В. Литвинська, Н. О. Сенчило, Л. Г. Скуратівська, Т.
М. Чухліб. Київ : НАУ, 2021. 56 с.
16. Ділова українська мова : методичні рекомендації до самостійної роботи / уклад.
Т.М. Дячук, Н.О. Сенчило-Татліліоґлу, С. В. Литвинська, Л. А. Добровольська.
Київ : НАУ, 2021. 44 с.

Сібрук Анастасія Володимирівна

Доцент кафедри української мови та культури, кандидат філологічних наук, доцент. Закінчила 2006 року Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 2011 року захистила кандидатську дисертацію на тему: “Структура та семантика назв прикрас (на основі пам’яток XI-XIV ст.)”.

Сфера наукових зацікавлень: лексикологія, історія мови, історична граматика, термінологія, фразеологія.

Профіль Scopus:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219602161

Профіль Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Mly1B-wAAAAJ&hl=uk

Профіль ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-4007-2450

Профіль ResearchGate:

https://researchgate.net/profile/Anastasia_Sibruk

Профіль на сайті НТБ НАУ:

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11793

Профіль у репозитарії НАУ:

https://dspace.nau.edu.ua/handle/NAU/50664

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

1. Іменники з загальним значенням «прикраса» в писемних пам’ятках ХІ–ХІV століть. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Зб. наук. праць. К.: Університет «Україна». 2012. Вип. 25. С. 153–160.

2. Іменники камень, камениє, камыкъ у писемних пам’ятках ХІ–ХІV століть. Система і структура східнослов’янських мов : зб. наук. праць / редкол. : В. І. Гончаров (відп. ред.) [та ін.] ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. Вип. 6. С. 43–49.
3. Етимологічний аналіз – перший етап реконструкції семантики слова. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Зб. наук. праць. К. : Університет «Україна». 2013. Вип. 28. С. 98–105.

4. Українська мова (за професійним спрямуванням): практикум. Київ : НАУ, 2013. 100 с.

5. Назви культових речей християнства, елементів оздоблення церковних будівель та оправ ікон у
давньоруських текстах ХІ – ХІV ст. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Зб. наук. праць. К. : Університет «Україна». 2016. Вип. 34. С. 125–135.

6. Українська мова (за професійним спрямуванням): метод. рек. для самост. роботи студентів усіх спец. Київ : НАУ, 2016. 94 с.

7. Діахронічний аспект семантичної структури слова (на прикладі іменників зі значенням прикраса). Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : зб. наук. праць. К. : Університет «Україна». 2018. Вип. 38. С. 36-42.

8. Metaphor and metonomy as a means of term derivation. The scientific heritage. 2019. № 33. P. 22-25.

9. Сучасний український науковий дискурс у мовознавчих працях. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. праць. К.: Університет «Україна». 2019. Вип. 40. С. 39-44.

10. Концепт душа у романі Ліни Костенко «Берестечко». Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. праць. К.: Університет «Україна». 2020. Вип. 41. С. 46-51.

11. Професійна підготовка документознавців у закладах вищої освіти України. Соціум. Документ. Комунікація.  Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 2020. Вип. 10. – С. 334-359.

12. Terminological modelling of the aviation terms system in the con-text of globalized information space and security of aviation industry. IOP Conference Series: Mate-rials Science and Engineering: VIII International Scientific Conference Transport of Siberia. 2020. Vol. 918. Режим доступу до видання:
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/918/1/012085/meta

13. Українська мова. Практикум для студентів усіх спеціальностей. К.: НАУ, 2020. 84 с.

14. Ділова українська мов: навчальний посібник. К.: НАУ, 2021. 128 с.

15. Cемантична структура назв ремесел в історичних романах П. Загребельного. The 6th International scientific and practical conference “Fundamental and applied research in the modern world” (January 20-22, 2021). BoScience Publisher, Boston, USA. 2021. P. 612-623.

16. Порушення мовних норм у термінологічних стандартах (на прикладі ДСТУ 3294-95 «Маркетинг. Терміни та визначення основних понять»). Мова: класичне – модерне – постмодерне. 2021. Вип. 7. С. 92–106.

Стецик Христина Миколаївна

Доцент кафедри української мови та культури, кандидат філологічних наук. Закінчила 2012 року ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». 2015 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Наддністрянські діалектні елементи в українській художній прозі».
Сфера наукових зацікавлень: термінологія, діалектологія, взаємодія діалекту й літературної мови в художній мові, культура мови.

Профіль Scopus:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222616425

Профіль Google Scholar:

https://scholar.google.ru/citations?user=Utq-HIYAAAAJ&hl=ru

Профіль ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-7324-1468

Профіль ResearchGate:

https://www.researchgate.net/profile/Hristina-Stecik

Профіль на сайті НТБ НАУ:

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11792

Профіль у репозитарії НАУ:

https://dspace.nau.edu.ua/handle/NAU/29687

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Діялектизми в художньому тексті: функціонально-стилістичний аспект. Spheres of Culture: Branch of Ukrainian Studies of Maria Curie-Sklodovska University in Lublin. Volume XVI. Lublin. 2017. С. 415-423.
 2. Наддністрянський говір у художній мові Богдана Лепкого. Science and Education a New Dimension. Philology.VI(45), Issue: 152. 2018. P. 74-77.
 3. Типологія взаємодії літературної мови і наддністрянського діалекту в українській художній прозі. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : зб. наук. праць. К. : Університет «Україна». 2019. Вип. 40. С. 44-49.
 4. Наддністрянський діалект у сучасній українській літературі. Українознавчі студії. Івано-Франківськ. 2019. Вип. 20. С. 142-149.
 5. Українська мова: методичні рекомендації до самостійної роботи студентів усіх спеціальностей. К.: НАУ, 2020. 38 с.
 6. Мовні помилки в термінологічних стандартах (на прикладі ДСТУ 3017:2015 «Інформація та документація. Видання. Основні види.Терміни та визначення понять»). Термінологічний вісник. 2021. Вип.6. С.68-76.
 7. Наддністрянські діалектні елементи в художній мові Осипа Маковея. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Серія «Філологія. Журналістика». 2021. Том 32 (71). N 5. С.53 – 58.
 8. Порушення мовних норм у термінологічних стандартах (на прикладі ДСТУ 3294-95 «Маркетинг. Терміни та визначення основних понять»). Мова: класичне – модерне – постмодерне, (7), 92–106.
 9. Ділова українська мов: навчальний посібник. К.: НАУ, 2021. 128 с.